Current track

Title

Artist

Background

ROYAL NATIONAL MOD & WORLD OF GAEL MOURN LOSS OF JOHN MACLEOD

Written by on 05/01/2018

John_Macleod

Chaill sinn sàr Ghàidheal gu h-obann Diardaoin an 4 latha den Fhaoilleach agus ‘s e buile uamhasach a th’ ann am bàs Iain MhicLeòid aig 66 bliadhna a dh’aois, agus bi ionndrainn mhòr air a chuid dìchill agus dealas ann an saoghal na Gàidhlig.

Ach ‘s ann dhan dlùth theaghlach a th’ air am fàgail a tha ar prìomh smaointinn agus co-fhaireachadh an toiseach is a bhanntrach Cairistiona, a mhac Calum, agus a nighean Màiri is a cèile Kevin, agus peathraichean Iain is an cuid theaghlaichean uile, a’ feuchainn ri cothachadh ris a chall dhuilich seo nam measg. Tha sinn a’ guidhe neart agus furtachd dhaibh.

_________________________

We lost a true Gael very suddenly on Thursday 4th January, and the death of John MacLeod, at just 66 years of age, is an enormous blow and his diligence and commitment to the Gaelic language and culture will be greatly missed.

However our first thoughts and condolences are with the close family which is left behind and where his widow Christine, son Calum, daughter Mairi and her husband Kevin, and John’s sisters and all their families, must attempt to adjust to this tragic loss in their midst. We wish them strength and solace.

MOD BADGE